Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů společnosti BigBoard Praha, a.s. jsou obecně platnými zásadami ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jako „subjekty údajů“), které společnost BigBoard Praha, a.s. dodržuje. Specifická pravidla týkající se ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a externích spolupracovníků společnosti BigBoard Praha, a.s. jsou upraveny zvlášť.

Společnost BigBoard Praha, a.s. je mateřskou společností skupiny BigBoard, jež se kromě společnosti BigBoard Praha, a.s., IČ: 24226491, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, skládá z následujících společností:

(dále společně jen jako „skupina BigBoard“).

Totožnost a kontaktní údaje správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost BigBoard Praha, IČ: 24226491, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1856

(níže také jako „BB“).

Správce je možno kontaktovat:

Údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

BB není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem; jeho hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. BB se tedy rozhodl pověřence pro ochranu osobních údajů nejmenovat.

Účely zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytně nutný pro podnikatelskou činnost BB a pro poskytování co nejkvalitnějších služeb subjektům údajů. Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin, a to na (i) osobní údaje, které je BB oprávněn zpracovávat bez souhlasu daného subjektu údajů a (ii) osobní údaje, které je BB oprávněn zpracovávat pouze se souhlasem daného subjektu údajů.

Bez souhlasu subjektu údajů je BB oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:

Pokud subjekt údajů odmítne BB osobní údaje za účelem výše specifikovaného zpracování sdělit, nebude možné zajistit poskytnutí příslušného plnění, pro jehož splnění jsou dané osobní údaje nezbytné.

Pouze se souhlasem subjektu údajů je BB oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem výše specifikovaného zpracování je dobrovolné.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje zákazníků (zejména identifikační a kontaktní údaje), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

Oprávněné zájmy BB pro zpracování osobních údajů

Existují případy, kdy BB osobní údaje subjektů údajů zpracovává za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, resp. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů třetích stran. Takové zpracování je BB oprávněn provádět bez souhlasu subjektů údajů, nicméně rozsah důvodů, které BB k takovému zpracovávání opravňují, je omezený. Existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

Kategorie osobních údajů

BB zpracovává osobní údaje, které získá v souvislosti s uzavíráním smluv a údaje, které jsou nezbytné pro splnění smluvních závazků a dalších právních povinností BB. BB dále zpracovává údaje v souvislosti s přístupem subjektu údajů na internetové stránky BB.

Identifikační údaje (sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci):

Kontaktní údaje (sloužící ke komunikaci):

Síťové identifikátory (cookies apod.):

Další údaje:

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

BB pro zpracování některých osobních údajů pro své potřeby využívá zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé údajů jsou pečlivě vybírání a zaručují BB zavedení vhodných technik a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky na ně kladené právními předpisy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracování osobních údajů zpracovatelem vždy probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů poskytovaných BB jsou následující subjekty:

V některých případech BB předává osobní údaje, které o subjektech údajů eviduje, třetím osobám. K takovému předávání dochází vždy pouze za účelem plnění závazků BB vůči jeho klientům, případně v rámci spolupráce se členy skupiny BigBoard, která je nezbytná pro zachování vysokého standardu služeb poskytovaných ze strany BB.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

BB nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetích zemí (do zemí, které nejsou členem Evropské unie). Zároveň osobní údaje subjektů údajů nepředává ani žádným mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou BB osobní údaje eviduje

Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu subjektu údajů BB zpracovává po dobu nezbytně nutnou a archivuje dle lhůt stanovených právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pro dobu trvání závazkového vztahu či jiného právního titulu, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány. Jakmile právní důvod zpracování osobních údajů pomine, jsou osobní údaje subjektu údajů z veškerých evidencí BB vymazány.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů BB zpracovává po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas se zpracováním údajů udělen, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Není-li souhlas se zpracováním údajů subjektem údajů obnoven, dochází nejpozději po uplynutí doby 5 let od udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k výmazu osobních údajů subjektu údajů z veškerých evidencí BB.

Práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje BB zpracovává, v souvislosti s ochranou údajů

Veškerá práva v souvislosti s ochranou údajů je možné uplatňovat přímo u BB, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu GDPR@bigboard.cz či prostřednictvím dopisu doručeného do sídla BB (na adresu Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4).

Veškeré žádosti související s uplatněním práv v souvislosti s ochranou osobních údajů bude BB vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. Bude-li to nezbytné, je BB oprávněn tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dnů, o čemž je povinen subjekt údajů informovat.

Veškerá komunikace v souvislosti s uplatněním těchto práv bude ze strany BB probíhat způsobem odpovídajícím způsobu, kterým subjekt údajů uplatní svá práva (tj. e-mailem nebo dopisem).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se subjekt údajů, že při zpracování jeho osobních údajů ze strany BB došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, je oprávněn podat stížnost k dozorovému úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon: +420 234 665 111; fax: +420 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n).

S případnými dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů ze strany BB se na BB může subjekt údajů obrátit e-mailem na adrese GDPR@bigboard.cz, písemně na adrese sídla BB: Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, případně telefonicky na čísle +420 246 085 111 (v pracovních dnech v době od 9 do 17 hodin).